Règlement MyCaudalie | CAUDALIE®

MYCAUDALIE

1. Betreft:

CAUDALIE, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 1.011.800 euro en met maatschappelijke zetel te Place de Narvik 6 - 75008 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 398 360 123, hanteert een getrouwheidsprogramma via zijn website www.caudalie.com.

 

Het Getrouwheidsprogramma MYCAUDALIE geeft klanten die bepaalde Caudalie-producten kopen de mogelijkheid om getrouwheidspunten te verzamelen op hun Caudalie klantenaccount, die vervolgens kunnen worden omgezet in cadeaus en/of voordelen

 

Met het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma kunnen consumenten die bepaalde producten van Caudalie aankopen punten verzamelen in hun account die ze vervolgens kunnen inruilen voor cadeaus en/of voordelen.

2. Toetreding tot het MyCaudalie getrouwheidsprogramma:

2.1 Toetredingsvoorwaarden:

De toetreding tot het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma is gratis. Enkel natuurlijke en meerderjarige personen die in Europees Frankrijk of in een van de volgende landen wonen, kunnen toetreden tot het getrouwheidsprogramma:

 

• Duitsland

• Oostenrijk

• België

• Verenigde Arabische Emiraten

• Spanje (uitgezonderd Canarische eilanden)

• Griekenland

• Italië (uitgezonderd Pantelleria)

• Irlande

• Luxemburg

• Monaco

• Nederland

• Polen

• Portugal (uitgezonderd Madeira en de Azoren)

• Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd Jersey, Guernesey)

• Rusland

• Zwitserland

• Turkije

• Verenigde Staten van Amerika

• Canada

• Brazilië

• Hong Kong

• Korea

• China

 

Worden beschouwd als lid van het Getrouwheidsprogramma MYCAUDALIE, natuurlijke personen die een account hebben aangemaakt op de internetsite www.caudalie.com en die minstens één unieke MYCAUDALIE-code hebben geregistreerd of automatisch MYCAUDALIE-punten hebben geregistreerd door een aankoop in een Caudalie Spa Boutique of op caudalie.com. Men kan slechts één enkel account aanmaken per persoon (zelfde naam, voorna(a)m(en) en e-mailadres).

 

Een unieke MYCAUDALIE-code is een unieke opeenvolging van 10 tot 12 cijfers en letters, die men enkel vindt binnenin de verpakkingen van Caudalie-producten die deel uitmaken van het MYCAUDALIE-programma.

(Over het algemeen alle producten met een binnenverpakking)

 

Alle Caudalie-producten (met of zonder verpakking) aangekocht op de site caudalie.com of in Spa Boutiques Caudalie leveren automatisch getrouwheidspunten op.

2.2 Gebruiksvoorwaarden:

Het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma wil trouwe klanten van Caudalie voordelen aanbieden.

 

Door een MYCAUDALIE aan te maken, aanvaardt u onderhavig reglement volledig en zonder voorbehoud.

 

Toetreden tot het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma kan enkel in onze informaticasystemen worden gevalideerd wanneer de aangereikte informatie in de vragenlijst om lid te worden van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma volledig, leesbaar en bruikbaar is.

 

Het is aan de leden om hun persoonsgegevens updatet te houden door in te loggen op hun persoonlijke ruimte op MYCAUDALIE, via caudalie.com. CAUDALIE is in geen geval verantwoordelijk wanneer een lid een aanbieding uit het getrouwheidsprogramma niet ontvangt.

3. Persoonlijke Gegevens :

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn verplicht en noodzakelijk om van de verschillende voordelen te kunnen genieten van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma

Door in te tekenen op het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma stemt het lid ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door CAUDALIE worden gebruikt in het kader van dit programma, meer bepaald om het lid aanbiedingen en informatie door te sturen. Het lid van het getrouwheidsprogramma geeft CAUDALIE de toestemming om alle nodige controles uit te voeren wat betreft identiteit en woonplaats.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse privacywetgeving (Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) van 6 januari 1978 geeft CAUDALIE zijn gegevensbestand aan bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés. Het Lid heeft recht op toegang, bezwaar en rectificatie door te schrijven naar de Caudalie Dienst klantenrelatie, 6 Place de Narvik, 75008 Paris, Frankrijk of door een e-mail te schrijven aan belgique@caudalie.com.

 

Meer weten over het beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens van CAUDALIE.

4. MyCaudalie punten verzamelen:

Bij aankoop van een Caudalie product uit onderstaande lijst in de Caudalie Boutiques of op www.caudalie.com worden de getrouwheidspunten automatisch toegevoegd aan het account van het lid. Bij aankoop van een Caudalie product in een Caudalie Boutique ontvangt het lid punten op een maximum van 12 eenheden van dezelfde referentie per aankoop. Indien er meer dan 12 eenheden worden aangekocht, worden geen punten meer toegekend.

 

Bij aankoop van een Caudalie-product met een unieke code in een erkend verkooppunt (buiten de Spa Boutiques Caudalie), moet het Lid van het Getrouwheidsprogramma inloggen op de internetsite www.caudalie.com op zijn persoonlijke account en de unieke MYCAUDALIE-code ingeven om te profiteren van de getrouwheidspunten waarop zijn aankoop recht geeft. Het Lid kan niet meer dan 10 unieke MYCAUDALIE-codes per maand ingeven.

 

De getrouwheidspunten zijn ook cumuleerbaar bij de volgende acties:

• Aanmaak van een account (20 welkomstpunten, 2 maand geldig)

• Eerste keer opstellen van uw online schoonheidsprofiel (20 punten)

• Recycleren van uw lege Caudalie producten in de Boutique (geldig op alle Caudalie producten, beperkt tot 150 punten per MYCAUDALIE lid per jaar)

• Verschillende promotieacties

 

De verzamelde punten worden opgeslagen in het persoonlijke account van het lid.

 

Elk lid heeft toegang tot zijn/haar puntensaldo:

• op zijn account www.caudalie.com

• via telefonische opvraging op via e-mail bij onze Klantenservice

• in Spa Boutique Caudalie met een beauty consultant

 

De punten zijn maximaal 18 maanden geldig, te tellen vanaf de datum van toekenning. Wanneer nieuwe punten worden verworven bij aankoop van een product dat deel uitmaakt van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma wordt de geldigheidsduur van het reeds verzamelde puntentotaal in het account van het lid met 18 maanden verlengd.

Alleen de « WELKOM » -punten, toegekend na het aanmaken van een nieuw account, vervallen na 2 maanden als er geen enkele aankoop of invoer van unieke code plaatsvindt gedurende deze 2 maanden.

 

Het lid kan bijkomende punten verzamelen bij specifieke marketingacties, meer bepaald als verjaardagscadeau en/of bij speciale aanbiedingen

 

- Zonder registratie van een productaankoop op zijn account caudalie.com, blijft de klant de status « Insider » houden.
- Vanaf de 1e geregistreerde aankoop op hun account caudalie.com, profiteren de klanten van de « Lid » -status en -voordelen, met name de cadeaupunten op de verjaardag.
- Als de klant, naast een geregistreerde aankoop op zijn account, meer dan 300 punten heeft verzameld in de loop van de laatste 12 maanden, wordt de klant beschouwd als een « VIP ». De VIP-status blijft één jaar behouden vanaf het moment dat er meer dan 300 punten zijn verzameld in 12 maanden. De VIP-status wordt automatisch verlengd na afloop van 12 maanden als de klant opnieuw 300 punten verzameld over de afgelopen 12 maanden; zo niet krijgt de « VIP » -klant weer de status van « Lid ». Dit statuut geeft recht op een gratis levering via caudalie.com voor elke bestelling net boven de €1, en geeft toegang tot extra geschenkniveaus (900 punten).

5. MyCaudalie punten inruilen:

De punten die worden verzameld en gecrediteerd op de account van het Lid kunnen worden omgezet in cadeaus of voordelen vermeld in de rubriek « Mijn cadeau kiezen », in de persoonlijke ruimte van het Lid, en voor zover de voorraad strekt. De catalogus getrouwheidsvoordelen MYCAUDALIE kan gepersonaliseerd worden per land en kan evolueren in de tijd. Sommige diensten en verrassingen (uitnodigingen voor evenementen) kunnen niet worden vermeld in deze rubriek.

 

Om aanspraak te maken op zijn/haar cadeau(s), kan het lid:

• Het cadeau/de cadeaus bij een online bestelling laten voegen

• Deze kan men verkrijgen in het erkende verkooppunt van zijn keuze, op voorlegging van de waardebon en binnen de 30 dagen, voor zover de voorraad strekt.

6. Wijzigingen in het Mycaudalie getrouwheidsprogramma:

CAUDALIE behoudt zich het recht voor om op elk moment het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma te wijzigen of op te heffen (toetredingsvoorwaarden, voordelen...).

 

Indien het MYCAUDALIE getrouwheidsprogramma wordt stopgezet, zal CAUDALIE de leden een maand de kans bieden om hun overblijvende punten op te gebruiken. Indien de punten niet worden gebruikt door het lid, zijn ze definitief verloren.

7. Frauduleus gebruik:

Elke inbreuk op onderhavig reglement, elk frauduleus gebruik door een lid van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma of door een derde die optreedt in naam van het lid, zal van rechtswege een deactivering en de verwijdering van het account tot gevolg hebben, zonder compensatie of vergoeding van welke aard ook.

CAUDALIE behoudt zich met het oog op fraudevermijding het recht voor om het account van een lid van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma te deactiveren zonder dat hij/zij aanspraak kan maken op eender welke vergoeding van welke aard ook, meer bepaald in geval van een abnormaal hoge invoer van MYCAUDALIE codes op eenzelfde dag en/of over meerdere dagen. CAUDALIE behoudt zich het recht voor om op elk moment de naleving van het reglement te controleren en met name om in geval van vermoeden van fraude de heractivering van een getrouwheidsaccount afhankelijk te stellen van een aankoopbewijs van producten.

8. Niet verzaking:

Indien de ene of andere partij niet handelt naar onderhavig reglement, betekent dit geen verzaking aan het recht op handelen, uitgezonderd uitdrukkelijke en schriftelijke verzaking.

9. Toepasbare wet :

Onderhavig reglement valt onder de Franse wetgeving.

Indien een bepaling uit onderhavig reglement als ongeldig wordt beoordeeld, nietig of niet toepasbaar voor welke reden dan ook, wordt deze bepaling als afsplitsbaar beschouwd van de rest van het reglement en heeft deze geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen.

10. Evoegde rechtbanken :

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, valt elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van onderhavig reglement onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.